IDEOGRAM PROJEKTU

Na szlaku Skarpy zlokalizowanych jest wiele wspaniałych instytucji publicznych – przede wszystkim instytucji kultury. Wiele z nich włączyło się już w działania partnerstwa i razem tworzą Warszawską Drogę Kultury na Skarpie.

Jesteś ze Skarpy? Zapraszamy do współpracy – kontakt.

 

Ideogram projektu

 

CZYM JEST DROGA KULTURY

 1. Warszawska Droga Kultury na Skarpie jest obywatelską inicjatywą instytucji, które leżą na szlaku Skarpy Warszawskiej i poczuwają się do bycia jej gospodarzami. Instytucje te stanowią trzon grupy partnerskiej.
 2. Partnerami mogą zostać również instytucje oraz osoby nie związane geograficznie ze Skarpą.
 3. Partnerzy deklarują chęć współpracy podpisując „Deklarację partnerską”.
 4. Partnerstwo działa na rzecz Skarpy Warszawskiej jako całości.
 5. Celem partnerów jest ożywienie szlaku Skarpy poprzez wzmocnienie jej znaczenia jako miejsca i jako symbolu („Cel i strategia”).
 6. Partnerstwo ma nieformalny charakter, nie ma osobowości prawnej, nie dysponuje budżetem ani stałym aparatem administracyjnym.
 7. Wszelkie działania, które wymagają wspomnianych cech, mogą być realizowane w oparciu o zasoby wybranych partnerów.

 

DEKLARACJA PARTNERSKA

PREAMBUŁA

Miasto może być i zawsze było wyrazem świadomości, poglądów i wiary. Kształt miasta zawsze odpowiadał panującym relacjom społecznym, gospodarczym, wierzeniom religijnym i aspiracjom liderów. Szczególnie wyraźnie ślady te widoczne są w miejscach mających w sobie potencjał nobilitujący, choćby mentalnie.

Takim miejscem jest bez wątpienia korona Skarpy Warszawskiej – miejsce wyniesienia, wyeksponowania, wydobycia. Dlatego korona skarpy powinna być odbiciem naszych czasów, naszych aspiracji, naszej świadomości. Wysoczyzna to miejsce wyniesienia! Jakie wartości chcemy wynosić dziś na wyżyny i eksponowac?

 

DEKLARACJA PARTNERSKA

My, Warszawianie reprezentujacy instytucje kultury, urzędy, ciała przedstawicielskie i środowiska pozarządowe oraz akademickie – instytucje korzystające z przywileju rezydowania na szlaku Skarpy Warszawskiej – deklarujemy chęć partnerskiej współpracy i gotowość wspólnego budowania Warszawskiej Drogi Kultury.

Niniejszym Skarpę otaczamy naszą troską i bierzemy za nią odpowiedzialność. Nie zawłaszczmy jej, poczuwamy się tylko do bycia jej gospodarzami!

Przedstawiciele instytucji kultury

 

CEL – OŻYWIĆ SKARPĘ

CZYM JEST SKARPA?

Skarpa jest znakiem – niepowtarzalnym topograficznym śladem biegnącym przez całe miasto. Jest tropem, na który możemy natrafiać, który możemy odkrywać, którym możemy podążać. Jest fenomenem, który nadaje znaczenie przestrzeni, definiuje ją. Skarpa wyznacza szlak, który łączy naznaczone nią miejsca – jest ich wspólnym mianownikiem.

 

WARSZAWA LEŻY NA SKARPIE

Warszawiacy wiedzą, że tu i ówdzie w mieście są ‚górki’, ale mało kto jest świadomy, że wszystkie te wzniesienia to jedna Skarpa Warszawska. Każdy odcinek znamy z osobna, ale zwykle nie łączymy ich w całość. W wielu miejscach Skarpa jest monumentalna, gdzie indziej jej stok jest ledwo widoczny. Ale sam trop nie urywa się.

Skarpa to urwisko, którego obecność miała zasadnicze znaczenie dla lokalizacji i rozwoju Warszawy. Dlatego przez wieki tutaj właśnie powstawały ważne zamki, pałace i kościoły, a z czasem także inne publiczne gmachy. Znajdujące się wzdłuż Skarpy obiekty tworzą dziś unikalny łańcuch Miejsc wyjątkowych. Większość z nich to Miejsca Kultury. Wszystkie razem układają się w szlak Warszawskiej Drogi Kultury.

 

WARSZAWSKA DROGA KULTURY NA SKARPIE

Warszawska Droga Kultury na Skarpie jest obywatelską, partnerską i nieformalną inicjatywą instytucji leżących na szlaku Skarpy i poczuwających się do bycia jej gospodarzami. Wszyscy uczestnicy projektu wspólnie planują kolejne działania wykorzystując siłę i synergię, jaką daje uczestnictwo w projekcie. Skarpę otaczamy nasza troska i bierzemy za nią odpowiedzialność. Nie zawłaszczmy jej, poczuwamy się tylko do bycia jej gospodarzami!

Naszym celem jest Skarpa wyrazista, która jako miejsce i jako symbol ma dla ludzi znaczenie.

STRATEGIA

Skarpa Warszawska jest fenomenem niezwykle różnorodnym, mającym wiele oblicz i wartości. Tkwiący w niej potencjał określać możemy na różnych płaszczyznach. Dlatego założenia naszych działań, przyjmowane metody oraz cele warto rozłożyć na trzy odmienne, wzajemnie dopełniające się pola. W każdym z obszarów inne podmioty mają do odegrania kluczową rolę. Ale pomimo pewnej odrębności, odniesienie sukcesu na jednym z pól nie będzie możliwe, jeśli zaniedbane pozostaną inne obszary. Jednocześnie wzmocnienie każdej z dziedzin przełoży się na wzmocnienie pozostałych. Dlatego wszystkie pola należy traktować jako wzajemnie komplementarne.

Nie sposób określić, które z pól jest najważniejsze albo pierwsze w kolejności. Nie zachodzi między nimi liniowa zależność przyczynowoskutkowa. Wszystkie obszary muszą być zagospodarowywane równolegle i równomiernie. Omawiane pola i istniejące zależności przedstawiono graficznie, oto one:

 

strategia

 

Budowanie KAPITAŁU SPOŁECZNEGO

W ramach projektu Warszawskiej Drogi Kultury nawiązywana jest współpraca pomiędzy instytucjami leżącymi na Skarpie. Efekty bezpośrednie tej współpracy to:

 • tworzenie spójnej oferty kulturalnej ‚na Skarpie’,
 • organizacja wspólnych wydarzeń kulturalnych,
 • prowadzenie spójnej polityki promocyjnej,
 • otwieranie się każdej z instytucji na Skarpę.

Na tym polu inicjatywa leży po stronie przedstawicieli instytucji kultury (wszystkich, którzy zajmują się animowaniem szeroko pojętej kultury). Bezpośrednimi beneficjentami tak nakreślonej współpracy są te Skarpowe instytucje oraz, przede wszystkim, osoby je odwiedzające. Na gromadzony kapitał społeczny składają się także kontakty towarzyszące, czyli aktywność wszystkich osób i insty-tucji wspierających działania na Skarpie.

Wraz z rozwojem i popularyzacją Warszawskiej Drogi Kultury wzrośnie zainteresowanie Skarpą oraz społeczna potrzeba jej ochrony. Naturalną konsekwencją wzmacniania więzi partnerskich między instytucjami będzie zabieganie o udrażnianie ciągu Skarpy dla komunikacji pieszej i rowerowej, czyli realizacja Alei Na Skarpie. Wzrastające zasoby kapitału społecznego skoncentrowane wokół Skarpy pozwolą podejmować skuteczne działania na rzecz jej ochrony.

Wzmacnianie ŚWIADOMOŚCI SPOŁECZNEJ

Im więcej dzieje się na Skarpie, tym mocniej Skarpa zakorzenia się w świadomości zarówno Warszawiaków jak i turystów. A im więcej osób wie o Skarpie i docenia jej walory, tym większy sens ma dalsze wzbogacanie oferty kulturalnej dla tych, którzy na Skarpę przychodzą. Droga Kultury staje się jedną z kluczowych atrakcji kulturalnych, a sama Skarpa jedną z wyrazistych cech identyfikujących miasto Warszawę. Dostrzeżenie fenomenu Skarpy pozwala lepiej zrozumieć dzieje i obecny kształt miasta oraz wzmacnia społeczną potrzebę zadbania o jej wartości.

Na tym polu inicjatywa leży po stronie osób i instytucji zajmujących się edukacją oraz promocją. Wiele zdziałać mogą media, które kibicując naszym działaniom mogą je stymulować, włączać się w nie, patronować im, informować. Nieocenioną rolę odegrają wszyscy ci, którzy sami zakochają się w Skarpie i pokażą ją innym. Wysiłki podejmowane na tym polu są niezwykle istotne, ponieważ warunkiem podstawowym skutecznego działania na rzecz jakiejś wartości, także przestrzennej, jest przede wszystkim zakorzenienie jej w świadomości ludzi!

Kształtowanie ŚRODOWISKA KULTUROWEGO

Zgromadzony kapitał społeczny oraz powszechne dostrzeżenie walorów Skarpy – poczucie Warszawiaków, że ich miasto leży na Skarpie – stanowić będą owocny grunt dla podejmowania działań mających na celu ochronę obszaru Skarpy oraz jej bogatego dziedzictwa kulturowego, w tym także podejmowanie inicjatyw związanych z inwestycjami na Skarpie.

Symboliczna w tym wymiarze jest idea Alei Na Skarpie, która powstała w 1916 rok. Niebawem obchodzić będziemy jej okrągły, setny jubileusz. Aleja byłaby gwarantem ciągłości, namacalnym wyrazem nawiązanej na Skarpie współpracy oraz wykładnikiem jej publicznej dostępności. Na tym polu inicjatywa leży po stronie środowisk profesjonalnych oraz władz miasta. Osoby od lat badające różnorodne aspekty Skarpy mają szansę wpływać na podejmowane wobec Skarpy decyzje. Natomiast władze miasta podejmując działania na rzecz Skarpy spotkają się z zorganizowaną ‚stroną społeczną’, co stanowi warunek konstruktywnego dialogu. Im lepiej zadbamy o dziedzictwo Skarpy, tym atrakcyjniejszym miejscem Skarpa będzie. Jeśli zaczniemy dbać o nią wspólnie, to wszyscy będziemy poczuwać się do bycia jej ‚gospodarzami’. Beneficjentami przemian będą:

 • Warszawiacy, bo Skarpa jest ‚ich’,
 • instytucje kultury z racji swojego położenia na koronie Skarpy,
 • Warszawa, bo miasto zyska na czytelności i atrakcyjności,
 • przyjezdni.

Skarpa publiczna!

Na wszystkich trzech polach ogromną rolę do odegrania mają wszyscy obywatele: społecznicy, stowarzyszenia i fundacje zajmujące się zagadnieniami kultury oraz miasta, mieszkańcy. Mogą być zarówno partnerami projektu Warszawskiej Drogi Kultury, jak i działać na rzecz rozpowszechniania wiedzy na temat Skarpy czy angażować się w debatę dotyczącą form zagospodarowywania Skarpy. Cały związany ze Skarpą ruch jak i projekt Warszawskiej Drogi Kultury zostały zainicjowane oddolnie, obywatelsko! Dlatego każde z trzech pól powinno zawsze pozostawać możliwie otwarte, a prowadzone dyskusje powinny zachować inkluzywny charakter. Chcemy, żeby Skarpa łączyła. Ponad wszystko chodzi bowiem o to, aby Skarpa mogła funkcjonować jako przestrzeń publiczna, do której prawo mają wszyscy bez wyjątku.

 

WSPIERAJĄ NAS

Inicjatorem projektu Warszawska Droga Kultury na Skarpie  jest Artur Jerzy Filip (architekt), który sprawuje opiekę nad partnerstwem w ramach stypendiów przyznanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2011) oraz Miasto Stołeczne Warszawa (2012, 2013).

stypendia

 

IDENTYFIKACJA GRAFICZNA

Marcela Kafka – Locomotif Design Studio (Majówka na Skarpie 2014)
Wojtek Koss, Janek Bersz, Jurek Gruchot – Full Metal Jacket (Majówka na Skarpie 2013)
Jerzy Skakun (autor plakatu Majówki na Skarpie 2012) – Studio Homework (Majówka na Skarpie 2012)

 

FOTOGRAFIA

Katarzyna Piądłowska – Fotosynteza

 

OPIEKA INFORMATYCZNA

Maciej Krzyżanowski, Adam Gołębiowski – AGMK.net

 

WEB DEVELOPING

Michał Mleczko – MM Studio